2014 - Święto Niepodległości

Głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką

 

1. W dzisiejszym czytaniu usłyszeliśmy słowo, które kieruje św. Paweł do swego umiłowanego ucznia Tytusa: Głoś to, co jest zdrową nauką. W następnych zaś słowach wyjaśnia, że zdrową nauką jest pouczanie ludzi na czym polega pobożne życie:  

- mężczyźni: winni być trzeźwi,

- kobiety: winny unikać plotek,

- a młodzieńców: należy upominać.

Kościół w słowach św. Pawła odkrywa fundamentalne zasady chrześcijańskiego życia, które głosi, czy to się ludziom podoba, czy nie.

Zdrowa nauka czyni Kościół wspólnotą wiarygodną i postrzegają jako jedyną ostoję prawdy, miłości, sprawiedliwości i pokoju.

Dzięki tej zdrowej nauce głoszonej przez Kościół członkowie tej wspólnoty się uświęcają i zbawiają.

Dzięki tej zdrowej nauce Kościół pomimo różnych ataków ciągle jest obecny pośród religii i odkrywa znaczącą rolę w historii ludzkości.

 

2. Kochani! Zwracam uwagę na zdrową naukę, która ocala Kościół i zapewnia mu błogosławieństwo Boże, a czynię to z tej racji, aby w dniu święta narodowego, w 96 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, wypowiedzieć kilka myśli zdrowej nauki dotyczącej – Polski.

Polski, która jest Ojczyzną każdego z nas i powinna być bliska naszym sercom i ceniona jako największy dar, jaki ofiarował nam Pan Bóg, po naszych rodzicach.

Polska, to ziemia pięknych krajobrazów, to urodzajna gleba, która jest w stanie wyżywić wszystkich, którzy tu mieszkają. 

Polska to kraj mający liczne zasoby naturalne, które czynią tą ziemię bogatą.

Polska, to także ludzie, którzy z woli Bożej zamieszkują tą ziemię, określoną granicami.

Polska, to bogata historia, religia i moralność, język i twórczość kulturowa.

Polska – to piękna i bogata tradycja.

Polska – to liczni bohaterowie narodowi, to znani pisarze, uczeni, naukowcy.  

Polska to miejsce, które jest drogie każdemu Polakowi i Polsce.  

Polska to kraj, o którym pisał Cyprian Norwid:

gdzie kruszynę chleba, podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów Nieba...

gdzie winą jest dużą, popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą...  

gdzie pierwsze ukłony, są — jak odwieczne Chrystusa wyznanie — Bądź pochwalony!

Tęskno mi, Panie...

Polska, to rzeczywistość, w którą zaangażować się powinny umysły, sumienia Polaków, aby do­chować wierności Bogu, Ewangelii i Kościołowi.

Polska, to talent, jaki otrzymaliśmy od Boga i kiedyś będziemy z tego rozliczeni: kim byliśmy dla tego narodu?

Polaka, to obowiązek - umi­łowania tej ziemi i mieszkających tu ludzi.

Z tej miłości nikt nie może się czuć zwolniony.

 

3. Więc dzień święta narodowego – dzień niepodległości jest dniem, w którym mamy uświadomić sobie, że każdy Polak powinien kochać Polskę, być jej dobrym obywatelem, dojrzale zintegrowanym z własnym narodem.

Dzień 18 listopada to szczególna data w historii tego narodu.

To dziś, na polskiej ziemi powiewają piękne biało-czerwone flagi – przypominające o naszej tożsamości narodowej.

To dziś Polacy wychodzą na ulice miast, by powiedzieć całemu światu: kochamy naszą Ojczyznę.

To dziś, wielu Polaków gromadzi się na wieczornicach, akademiach, wiecach i przy pomnikach, by pielęgnować historię naszego narodu, a tym co oddali za naszą wolność powiedzieć: dziękujemy i za was się modlimy.

To dziś, pokazujemy światu, że dumni jesteśmy z przynależności do tego narodu.

 

4. Ale – dzień dzisiejszy mamy wykorzystać też i ku temu, aby ten duch patriotyzmu panował przez wszystkie dni roku kalendarzowego. Patrioci w Polsce potrzebni są wszędzie i każdego dnia.

Dlatego wykorzystajmy dzisiejsze święto, aby w tym roku przyjrzeć się, jak dorasta się do dojrzałego patriotyzmu. Wykorzystajmy to święto, aby wskazać kto jest patriotą w Polsce.

Jest kilka spraw na które chcę zwrócić uwagę.

1] Aby być patriotą trzeba znać historię, tradycję i wartości narodowe.

Jak nie można w sposób dojrzały kochać ludzi, których nie znamy, tak też nie można kochać Ojczyzny, jeśli jej nie znamy lub jeśli nie rozumiemy jej aktualnej sytuacji i potrzeb.

Ignorancji nie można pogodzić z miłością i troską. Z tego względu ważnym przejawem patriotyzmu jest interesowanie się własną Ojczyzną, dobra znajomość jej historii i kultury, tradycji i wartości, a także obecnych uwarunkowań i potrzeb.

Trzeba poznawać życiorysy wyjątkowych rodaków, respektować święta narodowe, znać daty i istotne wydarzenia dla losów Ojczyzny.

 

2] Być patriotą znaczy troszczyć się o osobisty rozwój.

Patriotyzm to nie tylko znajomość przeszłości i tradycji, ale to także troska o jej dzisiejszą rzeczywistość i pomyślność.

Każdy kraj jest silny, siłą swych obywateli.

Z tego względu mamy troszczyć się o własny rozwój, o zdrowie fizyczne, o dojrzałość psychiczną, moralną, duchową i religijną.

Św. Jan Paweł II wołał do polskiej młodzieży na Westerplatte: choćby inni od was nie wymagali, sami wymagajcie od siebie. W tym wymaganiu ważne jest dorastanie do dojrzałości, która ma pewne kryteria: 

Pierwsze - to umiejętność dojrzałego, krytycznego myślenia. Biedna jest Ojczyzna, jeśli większość jej mieszkańców to ludzie, którzy są naiwni i bezkrytyczni, którzy żyją w świecie iluzji i oszukują samych siebie.

Silna jest ta Ojczyzna, w której większość obywateli to ludzie zdolni do trzeźwego myślenia, do krytycznego obserwowania rzeczywistości, do wyciągania logicznych wniosków z obserwacji życia czy do uczenia się na błędach popełnianych przez samych siebie czy przez innych ludzi.

Drugim kryterium - to zdolność do odpowiedzialnej miłości. Biedna jest ta Ojczyzna, w której znaczna część obywateli to egoiści, ludzie skoncentrowani na samych sobie, na szukaniu doraźnej przyjemności i wygody.

Miłość to coś znacznie więcej niż uczucie czy zauroczenie emocjonalne. Dojrzała miłość to taki sposób postępowania, który służy dobru i rozwojowi kochanej osoby.

Trzecim kryterium to troska o zachowanie wewnętrznej wolności.

Biedna jest ta Ojczyzna, w której wielu obywateli to ludzie uzależnieni, zniewoleni, niezdolni do podejmowania mądrych i odpowiedzialnych decyzji. Żyjemy w cywilizacji, którą można nazwać nie tylko cywilizacją śmierci, ale także cywilizacją uzależnień i zniewoleń.

Wielu z naszych rodaków to ludzie uzależnieni: od alkoholu, nikotyny, narkotyków, od telewizji, pornografii, Internetu, od ciała, jedzenia, seksu, emocji, od dominującej ideologii i mody, od pieniędzy i przemocy, od różnych substancji, osób czy bodźców.

Tylko wewnętrznie wolni ludzie, idący za głosem sumienia i rozwagi mogą zbudować oraz obronić niepodległość swojej Ojczyzny.

 

3] Być patriotą znaczy zatroszczyć się o rodzinę

Kolejnym przejawem patriotyzmu jest troska o rodzinę: tę, w której wzrastamy i tej, do której założenia się przygotowujemy.

Zagrożony jest los takiego kraju i narodu, w którym rodziny są nietrwałe, rozbite, biedne materialne czy duchowo, patologiczne, wrogo nastawione do dzieci, niezdolne do tworzenia klimatu bezpieczeństwa oraz do mądrego wychowania młodego pokolenia.

Silna rodzina jest niezawodną podstawą silnej Ojczyzny. Troska o dobre przygotowanie się do założenia trwałej rodziny i o mądre wychowanie swoich przyszłych dzieci jest jednym z najważniejszych przejawów patriotyzmu.

 

4] Aby być patriotą trzeba podjąć pracę

O losie Ojczyzny decyduje nie tylko ilość wojska, ale rozwój gospodarczy, postęp naukowy i techniczny. W Ojczyźnie, w której panuje bezrobocie, ludzie muszą wyjeżdżać z Ojczyzny za chlebem – rokuje złe prognozy.

Współczesny patriota to ktoś, kto dba o swoje solidne wykształcenie. To także ktoś, kto jest przedsiębiorczy, zdolny do podejmowania własnych inicjatyw, do tworzenia miejsc pracy, do owocnej współpracy z innymi rodakami.

 

5] Patriota, to ktoś, kto podejmuje aktywność społeczną i polityczną

Patriota to ktoś, kto wnosi pozytywny wkład w sytuację społeczną i polityczną w swojej Ojczyźnie. Kto krytycznie obserwuje rzeczywistość, by przeciwstawiać się zagrożeniom i niepokojącym zjawiskom w sferze społecznej i politycznej.

Kto buduje Polskę na takich wartościach jak: ochrona ludzkiego życia, troska o godność i rozwój każdego obywatela, uczciwość, odpowiedzialność, sprawiedliwość i solidarność społeczna.

Kto wie, że nie można budować dobra Ojczyzny w oparciu o naiwnie rozumianą tolerancję, która prowadzi do korupcji, niesprawiedliwości, a nawet do ukrytej dyktatury, gdy politycy przypisują sobie prawo decydowania o tym, kto jest w danym państwie chroniony prawem, a kogo można legalnie zabić, np. w postaci aborcji czy eutanazji.

Kto rozumie, że Ojczyzna potrzebuje ludzi światłych, odpowiedzialnych, kompetentnych, ludzi sumienia, którzy rzeczywiście szczerze troszczą się o dobro wspólne.

 

Ważnym przejawem patriotyzmu jest krytyczne analizowanie zachowań ludzi rządzących, demaskowanie wszelkich przejawów zła w wymiarze społecznym i politycznym, kontrolowanie władz państwowych i samorządowych oraz ustanawianych przez nich praw, a także osobisty, pozytywny wpływ na życie społeczne i polityczne poprzez odpowiedzialne uczestnictwo w wyborach oraz zaangażowanie się w życie wspólnoty lokalnej.

 

Patriota to ktoś, kto potrafi wraz z osobami podobnie myślącymi organizować skuteczne grupy nacisku, gdy jest przestępczość i demoralizacja, albo gdy nie ma mądrej edukacji, nie chroni i promuje rodziny, czy podstawowych wartości, takie jak miłość, prawda i odpowiedzialność.

 

5. Kochani! Istnieje ścisły związek między sytuacją narodu i poszczególnych obywateli, a sytuacją Ojczyzny. Do tej pory ponosimy bolesne konsekwencje krzywd, jakich doznała nasza Ojczyzna w ostatnich dwustu latach swojej historii (rozbiory, okupacja hitlerowska, rządy komunistów).

Z tego względu postawa patriotyczna, czyli mądra troska o Ojczyznę jest ostatecznie nie tylko troską o los naszych rodaków, ale także troską o los nas samych i naszych bliskich. Jest też pozytywnym wkładem w rozwój i dobro innych narodów.

 

Wielki nasz Rodak, od którego możemy uczyć się dojrzałego patriotyzm, św. Jan Paweł II - przypomina, że Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. Poprzez to spotkanie, jako rodacy św. Andrzeja wyrażamy miłość do Polski i prosimy o wierność tej miłości. Amen


Copyright © 2011-2020 EB

Jesteś naszym: 203486 gościem.