11 listopad –

dzień ważny dla każdego Polaka. Dlaczego?

 

1. Kolejna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę staje się okazją do zastanowienia się, dlaczego w tak uroczysty sposób każdego roku powracamy do tego wydarzenia i uczyniliśmy to wydarzenie świętym narodowym?

Szczególnie to pytanie zadawać może sobie młode pokolenie, w którym, jak zauważamy, zanika duch patriotyzmu. A dlaczego zanika? Na to składa się kilka przyczyn:

1] nigdy to pokolenie nie doświadczyło w swoim życiu żadnej niewoli narodowej, dlatego nie wiem czym jest niewola narodowa

[my wprawdzie nie żyliśmy w czasie niewoli, czy II wojny światowej, ale przeżyliśmy radziecki komunizm]

2] ma zupełnie inny system wartości

[materializm, przyjemność, „rób ta co chceta”]

3] jest manipulowane przez środki masowego przekazu, które nie służą Polsce i polskiej racji stanu, ale będąc w obcych rękach, promują wychowanie kosmopolityczne…

[neguje wszelki podział]

4] w wielu ośrodkach wychowawczych nie ma odpowiedniego programu wychowania patriotycznego

[marginezuje się miłość do własnej Ojczyzny]

5] przedstawia się patriotyzm, jako fanatyzm i szowinizm narodowy, co jest nieprawdą.

[prawdziwa miłość do Ojczyzny, to obowiązek moralny, który należy się tym, którzy oddawali życie za wolność Ojczyzny, tułali się po świecie, aby szukać sprzymierzeńców, w walce o naszą niepodległość]

 

2. Drugie pytanie, jakie może się rodzić ludziom z racji obchodzonego święta: dlaczego Kościół się włącza tak aktywnie w to święto?

I znowu podam kilka racji

1] Ojczyzna jest dla ludzi darem od Boga

[Pan Jezus płakał nad losem własnej Ojczyzny]

2] obowiązkiem Kościoła jest uczulać ludzi na los własnej Ojczyzny i wyzwalać w ludziach wierzących zatroskanie o Ojczyznę

[obowiązkiem Kościoła jest przypominać ludziom, uczyć ludzi i pomagać ludziom wypełniać ich obowiązki moralne wynikające z wiary]

3] Kościół jest częścią Ojczyzny, gdyż ci sami ludzie mieszkający w Ojczyźnie, tworzą Kościół … los Ojczyzny jest losem Kościoła…

[tu nie może być podziału, że obywatel, nie może kierować się zasadami wiary]

4] Kościół w Polsce był zawsze z narodem i niewola Ojczyzny były niewolą Kościoła

5] Kościół ma obowiązek pamiętać o tych, co oddali życie za Ojczyznę.

3. Odpowiadając na postawione pytania idźmy dalej w naszym rozważania i poszukajmy racji ku czemu powinno prowadzić nasze świętowanie?

1] dumy narodowej z własnej Ojczyzny (to moja matka)

2] przyznawania się do Ojczyzny i mówienie światu o miłości do Polski (udział w marszach, wywieszenie flag, urządzanie wieczornic akademii patriotycznych)

3] wyrażanie tego, co nam bliskie i drogie (przywiązania do wartości)

4] odpowiedzialności za Ojczyznę (jej los zależy ode mnie: jak włączam się w dobro Ojczyzny, mam na myśli udział w wyborach do sejmu i senatu, władz samorządowych) 

5] poznawania prawdy o Ojczyźnie (uczyć się historii)

6] uczenia się działać wspólnie pomimo różnic – bo są takie wartości dla których wszyscy jesteśmy jedno (jednoczyć dobrych ludzi)

7] pogłębiania jedności narodu z Kościołem … nie przeciw sobie, ale dla siebie

8] przekazywania młodemu pokoleniu i umożliwianie młodemu pokoleniu włączanie się w miłość Ojczyzny

9] wdzięczności za tych, którzy nawet życie oddawali za Ojczyznę

10] okazja do modlitwy za Ojczyznę i uczenie się modlitwy za Ojczyznę

4. Dla mieszkańców Strachociny, dzisiejsze świętowanie, to obowiązek, do którego mobilizuje nas przepiękna karta naszej lokalnej historii, w której tak ważne miejsce zajmuje rodzina Bobolów,  szczególnie św. Andrzej Bobola, Patron Polski.

Oczy wielu ludzi w Polsce skierowane są dziś na Strachocinę, w nadziei, że modlitwa w tym miejscu jest potrzebna naszej Ojczyźnie.

Od tej modlitwy, tu zanoszonej do Boga przez pośrednictwo św. Andrzeja, przyczyni się do uproszenia błogosławieństwa Bożego i opieki Bożej nad Polską.

Wielu ludzi ma przed oczyma obraz, który w dzienniczku nakreśliła św. Faustyna, która opisuje, że widziała św. Andrzeja Bobolę, klęczącego przed Bogiem i modlącego się za Polskę.

 

5. A dlaczego się za Ojczyznę należy modlić? Dlaczego Ojczyzna potrzebuje naszej modlitwy?

1] z wszelkich Bożych darów trzeba dobrze korzystać … aby tak się stało Bóg musi nam pomoc

2] Boży dar jest w rękach ludzi, którzy nie zawsze widzą swoją władzę w Ojczyźnie, jako służbę Bogu i ludziom – o ich opamiętanie

3] Ojczyzna to miejsce gdzie się uświęcamy – oby ustalano właściwe ustawy

4] przez tą Ojczyznę podążamy do wiecznej – oby panujące w niej warunki były sprzyjające w wędrówce ku niebu

5] oby Bóg nam pomógł żyć w jedności i zgodzie, sprawiedliwości i miłości, szacunku i poszanowaniu

6] oby w naszej Ojczyźnie był Bóg czczony, a ludzie nigdy Mu się nie sprzeniewierzyli.

 

6. Czym ten dzień jest dla naszej parafii?

1] uświadomieniem sobie, że Strachocina zawsze była wioską polską, od samego początku i jest to wieś królewska. Sam król zaangażował się w jej powstanie Kazimierz Wielki, to do czegoś zobowiązuje.

2] na tej ziemi mieszkała szlachta Bobolów, która tak pięknie zapisała się w historii tej miejscowości, jako wielcy patrioci Ojczyzny

3] tablica na kościele przypomina nam, że po tej ziemi chodzili ludzie, którzy oddali życie za Ojczyznę

4] z naszej parafii wyszedł na świat jeden z największych świadków Jezusa i Kościoła i umiłowania Ojczyzny, to dziedzictwo trzeba podjąć ….

5] jest to okazja by podziękować wszystkim, którzy dziś troszczą się o miłość do Ojczyzny w naszej parafii: wielu rodzinom, szkole, organizacjom kościelnym i lokalnym we wiosce, ludziom, którym los Ojczyzny nie obojętny… a mamy takich…

 

Oby to dzisiejsze świętowanie w Strachocinie – przyczyniło się do:

- wzrostu prawdziwego patriotyzmu w sercach parafian

- zrozumienia, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje

- wzajemnego szacunku i poszanowania

- większej jedności wśród parafian

- do poczucia dumy przeżywanej w pokorze, że mamy taką piękną przeszłość historyczną.

 

 


Copyright © 2011-2020 EB

Jesteś naszym: 203489 gościem.