Regulamin cmentarza parafialnego w StrachocinieKościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: „miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych (KPK, kan. 1205). Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie, oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.

1. Cmentarz w Strachocinie jest własnością Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

2. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz, a bezpośrednio w jego imieniu pilnuje porządku i wykonuje konieczne prace p. Stanisław Sitek, który równocześnie pełni rolę parafialnego grabarza (tel. ……..).

3. Do obowiązków grabarza należy przygotowanie grobów (ziemnych lub murowanych) oraz koszenie cmentarza.

4. Na cmentarzu w wyznaczonych miejscach grzebalnych można pochować zmarłych: parafian oraz inne osoby z poza parafii, które mają na cmentarzu parafialnym rodzinny grób. Pochowanie na cmentarzu parafialnym osoby, która mieszkała poza parafią, wymaga zgody Proboszcza zarządzającego cmentarzem.

5. Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej, gdzie należy przedłożyć oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.

6. Prawo do grobu uzyskuje się po uiszczeniu opłat. Nie oznacza to nabycia prawa własności danego miejsca, lecz jedynie prawo do jego dysponowania.

7. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu, spoczywa na osobie dysponującej grobem.

8. Groby powinny mieć następujące wymiary:
– grób dla zwłok dzieci do lat 6: 1,2 m x 0,6 m
– grób pojedynczy: 2 m x 1 m
– grób podwójny: 2m x 2,5 m
– grób dla urn ze szczątkami zwłok: 0,6 m x 0,4 m.

Inny wymiar grobu należy uzgodnić z Proboszczem i grabarzem. Należy zachować odpowiednie odstępy między grobami ok. 0,6 m.

9. Warstwa ziemi pokrywająca trumnę powinna wynosić, co najmniej 1 m. Ziemia wydobyta z gruntu może być usypana w postaci pagórka nad grobem.

10. Przez grób zwykły (ziemny) rozumie się grób stanowiący dół, do którego chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu.

11. Przez grób murowany rozumie się dół, w którym boki są murowane, a nad trumną zakłada się sklepienie.

12. Przez grób rodzinny rozumie się przestrzeń zapewniającą pochowanie dwu lub więcej trumien ze zwłokami. Przestrzeń ta nie może przekraczać powierzchni przeznaczonej na dwa groby pojedyncze w poziomie, niezależnie od ilości pięter stosowanych w głąb.

13. Za utrzymanie cmentarza odpowiedzialni są parafianie. Tace z Mszy św. odprawianych za zmarłych w kaplicy cmentarnej: III niedzielę Wielkanocy, III niedzielę sierpnia i Wszystkich Świętych są przeznaczone na fundusz cmentarny.

14. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu:
– pogrzeb,
– ekshumację zwłok bądź przeniesienie do innego grobu,
– budowę nowego pomnika (uzgodnienie wymiarów),
– remont pomnika, np. naprawa, wymiana płyty, tablicy, itp.,
– budowę ławek, betonowych podestów przy grobie, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie.


15. Zabrania się:
– wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody administratora,
– wprowadzania zwierząt,
– zanieczyszczania cmentarza,
– jakichkolwiek samowolnych prac,
– wjeżdżania na teren cmentarza jednośladami,
– samowolnego usuwania drzew i krzewów jak również sadzenia,
– picia alkoholu, palenia papierosów, używania środków odurzających,
– słuchania głośnej muzyki i hałasowania,
– deptania po grobach,
– zabierania roślin, kwiatów, wiązanek, zniczy z cudzych grobów,
– gromadzenia śmieci i odpadów na miejscach do tego nieprzeznaczonych.


16. Na cmentarzu wolno przebywać od rana do zmroku.

17. Zabrania się pozostawiania i wyrzucania śmieci na cmentarzu i jego obrzeżach. Zachowanie czystości i dbałość o estetykę wokół cmentarza świadczy o wrażliwości i poziomie moralnym osób odwiedzających cmentarz.

18. Firmy kamieniarskie mają prawo wykonywać swoje prace posiadając zezwolenie Proboszcza. Dokument wjazdu otrzymuje się po uiszczeniu kaucji 500 zł. Prace remontowe i budowlane bez zezwolenia uważane będą za nielegalne. (nr tel. Proboszcza…..)

19. Wszyscy Wykonawcy mają prawo do świadczenia usług na jednakowych warunkach.

20. Wykonawcy wszelkich robót kamieniarskich i budowlanych, wykonywanych przy grobach, zobowiązani są do uporządkowania terenu, wywozu z terenu cmentarza gruzu i resztek poprzedniego wystroju grobu, jak również nadmiaru ziemi. Ten obowiązek ciąży na firmie i dysponencie grobu. Po wykonaniu tych prac zwraca się z otrzymanej kaucji 400 zł. Pozostałe 100 zł pozostaje w parafii jako fundusz cmentarny.

21. Prace przy nagrobkach należy tak wykonywać by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach, ani sporów z sąsiednimi użytkownikami. Wykonawca prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywanych prac.

22. Jeżeli zakład kamieniarski nie pozostawi porządku, nie będzie mógł podejmować żadnych prac na cmentarzu.

23. Wykonawca robót kamieniarskich lub innych usług cmentarnych, zobowiązany jest do przerwania prac w przypadku, gdy w sąsiedztwie odbywa się pogrzeb.

24. Na terenie cmentarza nie wolno wykonywać działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.

25. Klucz do bramy wjazdowej i kaplicy otrzymuje się u administratora, u pana grabarza lub u sióstr zakonnych.

26. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dewastacji, rabunku lub klęsk żywiołowych. Dysponent grobu może sobie indywidualnie go ubezpieczyć.

27. Wszelkie opłaty wynikające z regulaminu należy uiszczać u Proboszcza.

28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

29. Regulamin niniejszy obowiązuje od 2018 r.

Regulamin przyjęto na spotkaniu Rady Duszpasterskiej w 2018 r.


Copyright © 2011-2023 EB

Jesteś naszym: 475872 gościem.